Thông báo thay đổi giảng viên hướng dẫn

10:00 22/09/2017

                                                                       THÔNG BÁO
                               
          về việc thay đổi giảng viên hướng dẫn

Theo đề nghị của thầy Nguyễn Thanh Minh về việc đổi giảng viên hướng dẫn báo cáo thực tập. Theo sự đồng ý của cô Hoàng Thị Thanh Thúy. 
Khoa đã làm thủ tục thay đổi giảng viên hướng dẫn báo cáo thực tập đối với sinh viên Phạm Tường Huy lớp ĐH30KQ01.