Đánh giá kết quả thực tập đợt 1 năm học 2017-2018 chuyên ngành Kinh tế Quốc tế

09:11 12/12/2017

Các bạn vui lòng điền thông tin :

https://tinyurl.com/ttthuctapdot1nh1718

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        TP. HỒ CHÍ MINH                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ
        Số: 12/TB-ĐHNH-KTQT                                                           TP. HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2017

                             
                                                    THÔNG BÁO
                    Đánh giá kết quả thực tập đợt 1 năm học 2017-2018 chuyên ngành Kinh tế Quốc tế


Để đánh giá kết quả thực tập đợt 1 năm học 2017-2018 của sinh viên hệ Đại học chính quy và hệ Liên thông Đại học chính quy chuyên ngành Kinh tế Quốc tế. Khoa Kinh tế Quốc tế Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM thông báo kế hoạch đánh giá chi tiết như sau:

• Trong thời gian từ 25.12.2017 đến 27.12.2017 sinh viên nộp bản in Nhật ký có xác nhận của đơn vị thực tập và Báo cáo thực tập (không cần ký xác nhận của đơn vị thực tập) về Văn phòng Khoa theo lịch làm việc của Khoa.
• Sinh viên đồng thời gửi file word và pdf của Báo cáo thực tập trong 1 folder nén (RAR hoặc ZIP) về mail Khoa: khoaktqt@buh.edu.vn theo nội dung: Họ tên sinh viên_Mã số sinh viên_Tên Báo cáo thực tập. Lưu ý, tên file đặt bằng tiếng Việt không dấu.

Ví dụ: Truong Thanh Binh_0601301300567_Quy trinh khai bao hai quan SOTRAN.RAR.

• Khoa phân công giảng viên chấm Báo cáo thực tập và Nhật ký thực tập sau đó tổng hợp kết quả chấm Báo cáo thực tập về Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng và phòng Đào tạo theo đúng thời gian quy định của nhà trường.
• Sinh viên chủ động truy cập website Khoa: http://khoaktqt.buh.edu.vn để theo cập nhật thông tin và kết quả của đợt thực tập.
Khoa Kinh tế Quốc tế trân trọng thông báo kế hoạch chi tiết đến các bạn sinh viên biết để thực hiện. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa Sài Gòn hoặc Thủ Đức để được giải đáp./

                                                                                                                            TRƯỞNG KHOA


                                                                                                                                      (đã ký)

       
                                                                                                                    PGS.,TS. HẠ THỊ THIỀU DAO