Chương trình hỗ trợ nghiên cứu khoa học hàn lâm sinh viên Khoa Kinh tế Quốc tế

21:41 15/03/2017
Link kèm theo:

- Sinh viên đăng ký thực hiện đề tài và gửi bản đề cương nghiên cứu theo địa chỉ: http://tinyurl.com/ktqtnckh 

- Hội đồng khoa học Khoa Kinh tế Quốc tế sẽ thông báo danh sách các đề tài được lựa chọn và cấp kinh phí tài trợ để thực hiện đề tài trên website Khoa Kinh tế Quốc tế tại địa chỉ: http://khoaktqt.buh.edu.vn/ trước ngày 21/05/2017.