LỊCH TIẾP SINH VIÊN

09:31 07/08/2017

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HCM

KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 


LỊCH LÀM VIỆC TẠI KHOA

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018

 

 

Thứ

Hàm Nghi

Thủ Đức

Thời gian

 

 

Thứ 2

 

X

Cả ngày

 

 

Thứ 3

X

 

Cả ngày

 

 

Thứ 4

 

X

Cả ngày

 

 

Thứ 5

X

 

Cả ngày

 

 

Thứ 6

X

 

Cả ngày

 

 

Một số Lưu ý:

1.                  Sinh viên đọc kỹ các thông báo, văn bản trên website trường: www.buh.edu.vn mục sinh viên, cẩm nang sinh viên trước khi đưa ra các câu hỏi liên quan.

2.                  Khoa khuyến khích sinh viên liên lạc qua email. Trường hợp phải trực tiếp trao đổi, sinh viên thực hiện theo đúng lịch tiếp sinh viên của khoa.

3.                  Liên hệ với khoa qua điện thoại và Email:

-                      SĐT Sài gòn:   02839.144.327

-                      SĐT Thủ Đức: 02838.971.640

-                      Hỗ trợ trực tiếp: 0908.4123.25

-                 Email: khoaktqt@buh.edu.vn                                                                             

                                                 TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2017

          Nơi nhận:                                                                             Trưởng khoa
-            Ban Website                                                                            Đã ký
-            Lưu Khoa KTQT                                                                 

 

                                                                                               PGS.,TS. Hạ Thị Thiều Dao