Chương trình hỗ trợ nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Kinh tế Quốc tế

08:15 19/06/2017Link (đính kèm)
- Sinh viên đăng ký thực hiện đề tài và gửi bản đề cương nghiên cứu theo địa chỉ: http://tinyurl.com/ktqtnckh  
- Hội đồng khoa học Khoa Kinh tế Quốc tế sẽ thông báo danh sách các đề tài được lựa chọn và cấp kinh phí tài trợ để thực hiện đề tài trên website Khoa Kinh tế Quốc tế tại địa chỉ: http://khoaktqt.buh.edu.vn/ vào ngày 21 các tháng chẵn trong năm.
- Sau 5 tháng kể từ ngày được giao đề tài, sinh viên nộp bản hoàn chỉnh của đề tài theo hướng dẫn tại địa chỉ: http://tinyurl.com/ktqtnckhsv