Sơ đồ tổ chức

Hội đồng Khoa gồm:
PGS. TS. Hạ Thị Thiều Dao
PGS. TS. Lê Phan Thị Diệu Thảo
TSKH. Nguyễn Ngọc Thạch
TS. Hà Văn Dũng
TS. Võ Hồng Đức
TS. Nguyễn Trần Phúc
TS. Phạm Thị Tuyết Trinh

* Theo quyết định số 1587/QĐ-ĐHNH  ngày 12 tháng 11 năm 2014 về việc tái cấu trúc các Bộ môn thuộc khoa của trường  Đại học Ngân hàng TP.HCM, Khoa có 3 Bộ môn:

 Khoa Kinh tế quốc tế có 3 Bộ môn:
 1. Bộ môn Kinh tế học ứng dụng (Truởng bộ môn TS. Lê Minh Sơn) quản lý các môn học
   - Kinh tế học vi mô
   - Kinh tế học vĩ mô
   - Lịch sử các học thuyết kinh tế
   - Kinh tế học phát triển
   - Kinh tế học công cộng
   - Kinh tế học quản lý
   - Kinh tế lượng ứng dụng

2. Bộ môn Thương mại và Tài chính quốc tế (Truởng bộ môn TS. Phạm Thị Tuyết Trinh) quản lý các môn học
   - Kinh tế học quốc tế
   - Chính sách thương mại trong thực tế
   - Tài chính quốc tế
   - Kinh tế vĩ mô quốc tế
   - Kinh tế học hội nhập quốc tế
   - Kỹ thuật ngoại thương
   - Logistics quốc tế
   - Tài chính phát triển

3. Bộ môn Đầu tư và Kinh doanh quốc tế (Trưởng bộ môn  TS. Nguyễn Minh Sáng) quản lý các môn học
   - Đầu tư quốc tế
   - Kinh tế học đầu tư
   - Phân tích đầu tư quốc tế
   - Quản trị dự án quốc tế
   - Kinh doanh quốc tế
   - Chiến lược kinh doanh quốc tế
   - Kinh tế thị trường mới nổi