Sơ đồ tổ chức

Ban lãnh đạo khoa gồm: 

PGS. TS.         Hạ Thị Thiều Dao          - Trưởng khoa
TS.                  Hồ Thúy Ái                    -  Phó Trưởng khoa
TS.                  Nguyễn Minh Sáng        -  Phó Trưởng khoa

Hội đồng Khoa gồm:
PGS. TS.         Hạ Thị Thiều Dao
TS.                  Phạm Thị Tuyết Trinh
TS.                  Lê Minh Sơn
TS.                  Nguyễn Minh Sáng
TS.                  Phạm Văn Kiên
TS.                  Đinh Thị Liên
PGS.TS           Từ Thuý Anh
* Theo quyết định số 547/QĐ-ĐHNH  ngày 01 tháng 03 năm 2019 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc, trực thuộc trường  Đại học Ngân hàng TP.HCM, Khoa có 3 Bộ môn:

 Khoa Kinh tế quốc tế có 3 Bộ môn:
 1. Bộ môn Kinh tế học ứng dụng (TS. Hồ Thúy Ái) quản lý các môn học:
   - Kinh tế học vi mô
   - Kinh tế học vĩ mô
   - Lịch sử các học thuyết kinh tế
   - Kinh tế học phát triển
   - Kinh tế học công cộng
   - Kinh tế học quản lý
   - Kinh tế lượng ứng dụng

2. Bộ môn Thương mại quốc tế (Truởng bộ môn TS. Phạm Thị Tuyết Trinh) quản lý các môn học:
   - Kinh tế học quốc tế
   - Chính sách thương mại quốc tế
   - Tài chính quốc tế
   - Kinh tế vĩ mô quốc tế
   - Kinh tế học hội nhập quốc tế
   - Kỹ thuật ngoại thương
   - Logistics quốc tế
   - Tài chính phát triển

3. Bộ môn Đầu tư quốc tế (Trưởng bộ môn TS. Nguyễn Thị Hồng Vinh) quản lý các môn học
   - Đầu tư quốc tế
   - Kinh tế học đầu tư
   - Phân tích đầu tư quốc tế
   - Quản trị dự án quốc tế
   - Kinh doanh quốc tế
   - Chiến lược kinh doanh quốc tế
   - Kinh tế thị trường mới nổi

Organization chartBoard of Management:

Assoc. Prof. Dr. Ha Thi Thieu Dao
Dr. Ho Thuy Ai
Dr. Nguyen Minh Sang

Council of Faculty includes:
Assoc. Prof. Dr. Ha Thi Thieu Dao
Dr. Pham Thi Tuyet Trinh
Dr. Le Minh Son
Dr. Nguyen Minh Sang
Dr. Pham Van Kien
Dr. Dinh Thi Lien
Assoc. Prof. Dr. Tu Thuy Anh

According to Decision No 547/QD-DHNH issued on 1st March 2019 about Restructuring the Departments of Faculties in Banking University in Ho Chi Minh City, Faculty of International Economic has 3 Departments:

1. Department of Applied Economics (Dr. Ho Thuy Ai) manages the subjects:

- Microeconomics
- Macroeconomics
- History of Economics Theories
- Development Economics
- Public Economics
- Management Economics
- Applied Econometrics

2. Department of International Commerce and Finance (Head of Department - Dr. Pham Thi Tuyet Trinh) manages the subjects:
- International Economics
- International Trade Policy
- International Finance
- International Macroeconomics
- Economics of International Integration
- Foreign Trade Techniques
- International Logistics
- Development Finance

3. Department of International Investment and Business (Head of Department- Dr. Nguyen Minh Sang) manages the subjects:

- International Investment
- Investment Economics
- International Investment Analysis
- International Project Management
- International Business
- International Business Strategies
- Emerging Market Economics