Sơ đồ tổ chức

Hội đồng Khoa gồm:
PGS. TS.         Hạ Thị Thiều Dao
TS.                  Phạm Thị Tuyết Trinh
TS.                  Lê Minh Sơn
TS.                  Nguyễn Minh Sáng
TS.                  Phạm Văn Kiên
TS.                  Đinh Thị Liên
PGS.TS           Từ Thuý Anh
* Theo quyết định số 1525/QĐ-ĐHNH  ngày 04 tháng 08 năm 2017 về việc tái cấu trúc các Bộ môn thuộc khoa của trường  Đại học Ngân hàng TP.HCM, Khoa có 3 Bộ môn:

 Khoa Kinh tế quốc tế có 3 Bộ môn:
 1. Bộ môn Kinh tế học ứng dụng (Truởng bộ môn TS. Lê Minh Sơn) quản lý các môn học
   - Kinh tế học vi mô
   - Kinh tế học vĩ mô
   - Lịch sử các học thuyết kinh tế
   - Kinh tế học phát triển
   - Kinh tế học công cộng
   - Kinh tế học quản lý
   - Kinh tế lượng ứng dụng

2. Bộ môn Thương mại và Tài chính quốc tế (Truởng bộ môn TS. Phạm Thị Tuyết Trinh) quản lý các môn học
   - Kinh tế học quốc tế
   - Chính sách thương mại trong thực tế
   - Tài chính quốc tế
   - Kinh tế vĩ mô quốc tế
   - Kinh tế học hội nhập quốc tế
   - Kỹ thuật ngoại thương
   - Logistics quốc tế
   - Tài chính phát triển

3. Bộ môn Đầu tư và Kinh doanh quốc tế (Trưởng bộ môn  TS. Nguyễn Minh Sáng) quản lý các môn học
   - Đầu tư quốc tế
   - Kinh tế học đầu tư
   - Phân tích đầu tư quốc tế
   - Quản trị dự án quốc tế
   - Kinh doanh quốc tế
   - Chiến lược kinh doanh quốc tế
   - Kinh tế thị trường mới nổi