Mục tiêu chất lượng

Trong bối cảnh hội nhập vào Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) từ năm 2015, việc nâng cao chất lượng đào tạo cũng như chất lượng nguồn nhân lực là một đòi hỏi cũng như thách thức lớn đối với lao động Việt Nam. Nhận biết được yêu cầu này, là một khoa đào tạo trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, Khoa Kinh tế Quốc tế trường Đại học Ngân hàng TPHCM phấn đấu trở thành khoa có chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học đáp ứng được nhu cầu của nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập. 

Hiện tại, tất cả các môn học của khoa đều đã thực hiện cải tiến chương trình đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra theo cách tiếp cận CDIO (Hình thành ý tưởng (Conceive) – Thiết kế (Design) – Triển khai (Implement) – Vận hành (Operate)). Ngoài ra, hầu hết các môn học đều được thiết kế đề cương dựa trên các tài liệu tiên tiến được sử dụng tại các trường đại học trên thế giới. Mục tiêu đào tạo (chuẩn đầu ra) bao gồm:

-  Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Kinh tế quốc tế nhằm đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp vững vàng, đạo đức và thái độ đúng đắn, có sức khỏe để thiết lập và quản lý các hoạt động, dự án trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, có năng lực hoạt động nghiên cứu khoa học và phân tích, đánh giá chính sách.- - Mục tiêu cụ thể:

+ Mục tiêu về kiến thức

  Chương trình đào tạo cử nhân Kinh tế quốc tế bao gồm các môn học được thiết kế hợp lý, đảm bảo cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức nền tảng về kinh tế và các kiến thức chuyên sâu về kinh tế quốc tế. Ngoài ra, chương trình cũng trang bị nhiều kiến thức bổ trợ cho sinh viên thông qua hệ thống môn học tự chọn được thiết kế linh hoạt nhằm nâng cao tính chủ động trong học tập của sinh viên. 

 + Mục tiêu về kỹ năng, phẩm chất cá nhân - nghề nghiệp

Trong từng môn học, thông qua các hoạt động thuyết trình, thảo luận, kiểm tra…, sinh viên được đào tạo các kỹ năng tìm kiếm xử lý thông tin, xây dựng kế hoạch, làm việc nhóm, thuyết trình, giao tiếp, phát triển tư duy phản biện, tư duy độc lập, được kích thích năng lực sáng tạo… Bên cạnh đó, sinh viên cũng được trau dồi kỹ năng Anh ngữ và tin học trong suốt quá trình học.

+ Mục tiêu về kỹ năng, phẩm chất cá nhân trong cộng đồng 

 Trong quá trình đào tạo, sinh viên được rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm... thông qua các hoạt động học tập trên lớp, hoạt động nghiên cứu cá nhân, làm việc nhóm, sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt Đoàn - Hội, câu lạc bộ, đội, nhóm... Sinh viên khi tốt nghiệp ngành Kinh tế quốc tế có khả năng tham gia tích cực vào hoạt động cộng đồng, có ý thức đổi mới, đoàn kết và góp phần vào việc xây dựng đất nước, cộng đồng xung quanh.

+ Mục tiêu về năng lực

Tốt nghiệp ngành Kinh tế quốc tế, sinh viên có kiến thức và kỹ năng đảm nhận tốt các công việc của giảng viên của các trường đại học; chuyên viên  chuyên viên nghiên cứu, tư vấn, phân tích, họach định chính sách tại các viện, Bộ, Sở liên quan đến lĩnh vực kinh tế quốc tế (định hứơng chính). Sinh viên có thể trở thành chuyên gia trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng quản lý đầu tư nước ngoài, cơ quan xúc tiến thương mại (định hứơng đầu tư quốc tế) hoặc các công ty kinh doanh xuất nhập khẩu, các công ty vận tải quốc tế, bộ phận thanh toán quốc tế trong các ngân hàng thương mại và các công ty đa quốc gia (định hướng kinh doanh quốc tế). Sinh viên tốt nghiệp ngành kinh tế quốc tế ngoài khả năng tham gia tích cực vào tiến trình hội nhập kinh tế toàn cầu còn có khả năng nghiên cứu chuyên sâu, học tập chương trình đào tạo sau đại học hoặc giảng dạy tại các viện nghiên cứu, trung tâm đào tạo, trường cao đẳng, đại học, học viện trong và ngoài nước.

+ Chuẩn đầu ra cấp độ 3 (file đính kèm )

  Với tôn chỉ luôn nâng cao và cải tiến chất lượng đào tạo, Khoa Kinh tế Quốc tế đặt mục tiêu hướng tới đạt chất lượng đào tạo mang tầm khu vực. Cụ thể, trong 5 năm tới, Khoa phấn đấu chương trình đào tạo của Khoa sẽ đăng ký thực hiện kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) đã được ban hành. 

- Quality Objective 

In the context of integration into the ASEAN Economic Community (AEC) since 2015, improving the quality of training and the number of human resources is a great demand as well as the challenge for Vietnamese labour. Realizing this requirement, being a faculty in educating international economics, the International Economics Faculty of Banking University in Ho Chi Minh City strives to become a faculty which has education and research standards adapt the requirement of human resources in the integration period.

At the moment, all of the subjects of the Faculty are improved in the training programs, built with the output standards according to CDIO approach (Conceive – Design – Implement - Operate). In addition, most of the subjects have outlines that are designed based on advanced materials used in universities around the world. The output standards include:

- General objectives:

The bachelor program in International Economics is aimed at training employees with bachelor degree having good knowledge, professional skills, right ethics and attitudes, good health to set up and manage all activities, projects in the field of International Economics, to have have the capacity in doing scientific research, analysing and evaluating policies. Following are specific objectives:

+ Objectives of knowledge

The bachelor program in International Economics includes all subjects which are reasonably designed, guarantee to provide students the foundation knowledge in economics and the specialized knowledge in the international economics. In addition, the program also equipes students with much supplementary knowledge to students through the system of elective subjects, which is designed for flexibility to improve the learning proactivity of students.

+ Objectives of skills, individual – career quality

In each subject, through the presentations, discussions, tests, students are trained in following skills: searching and processing information, building working plans, teamwork, presentation, communication, developing critical thinking, thinking independently, stimulating creativeness. Besides, students were trained to improve their English and information technology skills during the learning process.

+ Objectives for skill, individual quality in the community

During the training program, students are trained on communication skills, teamwork,... through active learning activities in the classrooms, personal research activities, teamwork, extracurricular activities, club and association activities,... Graduated from International Economics major, students are able to take part in community activities actively, have a sense of creativeness, solidarity and contribute to the development of surrounding community and the country.

+ Objectives for capacity

Graduated from International Economics, students have the knowledge and skills which ensure to work well in following positions: university lecturers, specialists in researching, consulting, analyzing, planning policies in institutions, ministries, departments related to the field of international economics (main orientation). Students can become experts in international organizations, foreign investment management offices, trade promotion agencies (international investment orientation) or import-export trading companies, international logistics companies, the international clearance departments of commercial banks and the multinational companies (international business orientation). Graduates of the International Economics do not only have the ability to participate actively in the process of global economic integration but also have the capacity in doing specialized research, studying postgraduate programs or teaching in research institutions, training centres, colleges, universities, academics in Vietnam and abroad.

+ Level 3 output standard (with file attachment)

With the goals of always enhancing and improving the quality of training, International Economics Faculty aims towards achieving regional education quality. Specifically, in the next five years, the Faculty will try to register the faculty training program for quality accreditation according to the issued quality standards of the ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA).


                                                                                                                Người dịch: Phạm Trần Mai Phương