Quy trình tổ chức thực tập tốt nghiệp

14:00 24/10/2017


QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

   

+       Khoa triển khai kế hoạch thực tập cho sinh viên theo thông báo của Phòng Đào tạo.
+       Khoa chuyển thư giới thiệu thực tập tốt nghiệp của Trường cho sinh viên; Sinh viên tự liên hệ nơi thực tập phù hợp.

+     Trong thời gian 2 tuần kể từ ngày có quyết định phân thực tập, sinh viên không có địa điểm thực tập phải báo trực tiếp về Văn phòng Khoa.

+      Khoa phân công giảng viên hướng dẫn viết báo cáo thực tập. Sau khi có quyết định phân công giảng viên hướng dẫn viết báo cáo thực tập, trong vòng 1 tuần sinh viên phải liên hệ với giảng viên hướng dẫn về chủ đề của báo cáo thực tập.

+     Chậm nhất, sau 5 tuần kể từ ngày có quyết định phân thực tập, sinh viên phải đăng ký thông tin về Đơn vị thực tập theo link: https://tinyurl.com/iefdonvithuctap

Lưu ý, thông tin về đơn vị thực tập mà sinh viên cung cấp là căn cứ để nhận Báo cáo thực tập và ghi nội dung Thư cảm ơn từ Lãnh đạo Khoa gửi đến Ban lãnh đạo đơn vị thực tập.

+    Báo cáo thực tập phải thể hiện chi tiết nghiệp vụ thực tế tại đơn vị mà sinh viên thực tập và phù hợp với Đề cương thực tập của Khoa. Báo cáo thực tập phải được trình bày theo đúng quy định về hướng dẫn trình bày trên website Khoa: http://khoaktqt.buh.edu.vn/

+     Sinh viên ghi Nhật ký thực tập theo mẫu quy định của nhà Trường. Nội dung Nhật ký thực tập phải phù hợp với thời gian trong quyết định phân công thực tập của Trường và nội dung nghiệp vụ thể hiện trong Báo cáo thực tập. Kết thúc đợt thực tập, Nhật ký thực tập phải được ký xác nhận của Đơn vị tiếp nhận thực tập.

+    Kết thúc đợt thực tập, sinh viên nộp bản in Nhật ký có xác nhận của đơn vị thực tập và Báo cáo thực tập về Khoa trong thời gian 1 tuần sau khi kết thúc 12 tuần thực tập.  Sinh viên đồng thời gửi file word và pdf của Báo cáo thực tập trong 1 folder nén (RAR hoặc ZIP) về mail Khoa: khoaktqt@buh.edu.vn theo nội dung: Họ tên sinh viên_Mã số sinh viên_Tên Báo cáo thực tập.
Lưu ý, tên file đặt bằng tiếng Việt không dấu.
Chẳng hạn: Truong Thanh Binh_0601301300567_Quy trinh khai bao hai quan SOTRAN.RAR.

+    Khoa phân công giảng viên chấm Báo cáo thực tập và Nhật ký thực tập.

+   Khoa tổng hợp kết quả chấm Báo cáo thực tập về Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng và phòng Đào tạo theo đúng thời gian quy định của nhà trường.